Pizza Piemonte (V) (AGF) £11.95
V

Gorgonzola cheese, mushroom, truffle oil & finished with nutmeg